+E.P.I.S
eQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Què és un E.P.I? Els EPIs (Equip de Protecció Individual) és un element clau en la seguretat de l’operari. La llei indica que tota empresa ha de tenir en compte aquestes proteccions, sigui com sigui el tipus d’empresa o de perill al qual està exposat el treballador.

Les empreses estan obligades per llei a subministrar als empleats els EPIs, així com de tenir en compte totes les proteccions, ja siguin col·lectives o individuals. Els EPIS o Equip de Protecció Individual tenen la següent definició segons el Reial decret 773/97: “Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi”.

En la protecció de l’usuari existeixen diferents apartats i proteccions per diferents parts del cos com poden ser: per al cap, oïda, cara i ulls, vies respiratòries, mans i braços, peus i cames, la pell, tronc i abdomen

 

REVISIONS PERIÒDIQUES:

A l’hora d’adquirir un E.P.I no és te en compte que aquest ha de tenir unes condicions òptimes de funció sempre i segons la normativa vigent (Reial decret 1215/1997 Art. 4) on diu que tots els equips de categoria III han de ser sotmesos a una inspecció periòdica com a mínim cada dotze mesos, o amb la freqüència que indiqui el fabricant.

EPIS.CAT conjuntament amb Skyfixers, realitza aquesta inspecció i en fa el manteniment. A més, una vegada revisat l’article, genera el certificat d’homologació vigent d’acord amb la normativa. En aquesta documentació queda reflectit si l’element és apte per a la seva utilització per any més. Disposem de personal format i acreditat pels principals fabricants dels productes que oferim.

 

NORMATIVA:

Les empreses estan obligades per llei a proveir als empleats de EPIS, així com de tenir en compte totes les proteccions siguin col·lectives o individuals. En el cas dels treballs en alçada, en compliment de la Llei 31/95 i del RD486/97, especifica que s’ha de protegir obligatòriament els treballadors en totes les situacions en les quals estiguin exposats a una caiguda superior a 2 metres d’alçada.

 

VIDA ÚTIL:

Cada fabricant proporciona la informació relativa a la vida útil i segura del produte. Els següents facors, poden reduir la vida útil d’un produtce: ús intens, contacte amb substàncies químiques, ambients especialment agressius, exposició a tempreatures extermes, exposició als rajos ultravioleta, abrasió, talls, forts impactes o bé, una mala utilització o manteniment. 

PREGUNTES FREQÜENTS

El marcatge CE garanteix que els EPI compleixen les exigències essencials de seguretat i salut. A més, l’RD 1407/1992, que transposa la Directiva europea 89/686/CEE, diu que només podran ser importats, comercialitzats els EPI que garanteixin la salut i la seguretat dels usuaris sense posar en perill ni la salut ni la seguretat de les altres persones, animals domèstics o béns.

S’ha de tenir en compte que, el fabricant del EPI establert en la Comunitat Econòmica Europea serà el responsable de la seva classificació en alguna de les tres categories esmentades.

Aquestes sigles procedeixen del francès ‘Conformité Européenne’, que vol dir ‘Conformitat Europea’. El marcatge CE és un indicador que ratifica que el fabricant ha avaluat el seu producte, i que aquest, compleix amb els requisits de seguretat, sanitat i protecció del medi ambient exigits per la Unió Europea.

Segons la normativa sobre els Equips de Protecció Individual o EPIs, Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals recull a l’article 17.2 que “és l’obligació de l’empresari el proporcionar als seus treballadors els equips de protecció individual necessaris per a realitzar totes la seva tasques, així com vetllar pel compliment i ús efectiu dels equips quan sigui necessari”.

Els EPIs o Equips de Protecció Individual són materials o mitjans de seguretat que l’empresari ha de brindar al treballador, per a ser utilitzat en l’exercici de les seves funcions quan existeixin evidents riscos per a la salut. El principal objectiu és protegir dels possibles riscos que puguin posar en perill la seva salut, seguretat o integritat física.

La directiva defineix 3 categories d’equipament de protecció de treball individual depenent del risc:
Riscos Menors: Categoria 1
Riscos Intermitjos: Categoria 2
Riscos Greus o irreversibles: Categoria 3

 

RISCOS MENORS: Categoria 1

Els models de EPI de disseny senzill, l’usuari pot jutjar per si mateix la seva eficàcia contra riscos mínims. Tant els riscos com els seus efecte graduals han de poder ser percebuts a temps i sense perill per a l’usuari. Aquests models podran fabricar-se sense sotmetre’ls a examen de tipus CE. Els equips d’aquesta categoria són objecte d’una autocertificació del fabricant.

Pertanyen a aquesta categoria, exclusivament, els EPI que tinguin per finalitat protegir l’usuari de:
1. Les agressions mecàniques d’efectes superficials (guants de jardineria, didals, etc.

2. Els productes de manteniment poc nocius d’efectes fàcilment reversibles (guants de protecció contra solucions detergents diluïdes, etc.)

3.Els riscos en què s’incorri durant tasques de manipulació de peces calentes que no exposin a l’usuari a temperatures superiors als 50 °C ni a xocs perillosos (guants, davantals d’ús professional, etc.)

4. Els agents atmosfèrics que no siguin ni excepcionals ni extrems (capells, robes de temporada, sabates ibotes, etc.)

5. Els petits xocs i vibracions que no afectin les parts vitals del cos i que no puguin provocar lesions irreversibles (cascos lleugers de protecció del cuir cabellut, guants, calçat lleuger, etc.

6. La radiació solar (ulleres de sol).

Els equips han de portar el marcatge CE, inclourà al costat del EPI un fullet informatiu segons estableix l’RD 1470/1992. Això confirmarà que l’equip està fabricat per a protegir de determinats riscos perfectament definits i que ha passat tots els assajos per a donar- el nivell de prestació que es necessita.

 

 

RISCOS INTERMITJOS: Categoria 2

 

Seran EPIS de categoria 2 tots els que no estiguin inclosos en les categoria 1 i en la categoria 3.

Els equips han de portar el marcatge CE i és necessari que el fabricant o el seu gerent pugui presentar la declaració de conformitat de l’equip, per complir el que es disposa en el Reial decret 1407/1992. Això confirmarà que l’equip està fabricat per a protegir de determinats riscos, perfectament definits, i que ha passat
tots els assajos per a donar-nos el nivell de prestació necessari.

S’acompanyaran d’un fullet informatiu.

 

RISCOS GREUS O IRREVERSIBLES: Categoria 3

Els models d’EPI, de disseny complex, destinats a protegir l’usuari de tot perill mortal o que pot perjudicar greument i de manera irreversible la salut, sense que es pugui descobrir a temps el seu efecte immediat. Aquests, estan obligats a superar l’examen CE i sotmetre’s a un control de fabricació seguint de manera alternativa un dels procediments indicats en la Directiva.

Aquests procediments són:  Sistema de garantia de qualitat CE del producte final i sistema de garantia de la producció amb vigilància.

Entren exclusivament en aquesta categoria els equips següents:

1. Els equips de protecció respiratòria filtrants que protegeixin contra els aerosols sòlids i líquids o contra els gasos irritants, perillosos, tòxics o radiotòxics.

2. Els equips de protecció, respiratòria completament aïllants de l’atmosfera, inclosos els destinats a la immersió.

3. Els EPI que només ofereixin una protecció limitada en el temps contra les agressions químiques o contra les radiacions ionitzants.

4. Els equips d’intervenció en ambients càl·lids, els efectes dels quals siguin comparables als d’una temperatura ambient igual o superior a 100 °C, amb o sense radiació d’infrarojos, flames o grans projeccions de materials en fusió.

5. Els equips d’intervenció en ambients freds, amb efectes comparables als d’una temperatura ambiental igual o inferior a -50 °C.

6. Els EPI destinats a protegir contra les caigudes des de determinada alçada.

7. Els EPI destinats a protegir contra els riscos elèctrics, per als treballs realitzats a tensions perilloses o que s’utilitzin com a aïllants d’alta tensió.

Els equips han de portar el marcatge CE i  incloure al costat del EPI un fullet informatiu segons estableix l’RD 1470/1992. D’aquesta manera, confirmarà que l’equip està fabricat per a protegir de riscos perfectament definits i que ha passat tots els assajos per a donar el nivell de prestació necessari.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt